Banner trang chủ

Thông tin xã, phường

Xã Hải Xuân

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Hải Xuân - Thành phố Móng Cái

Số điện thoại: 02033.779.622 - Email: ubndxhaixuan.mc@quangninh.gov.vn

Tình hình kinh tế xã hội:

Diện tích tự nhiên: Hải Xuân là một xã ven đô, có diện tích tự nhiên 1.533, 37 ha. Phía Đông giáp  phường Trà Cổ; phía Tây giáp phường Hòa Lạc; phía Nam giáp xã Vạn Ninh và phường Ninh Dương; phía Bắc giáp phường Hải Hòa. Tổng số hộ 2.657 hộ, tương ứng 9292 khẩu, được phân bố 13 thôn trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ, hộ nghèo 0,26%, gia đình văn hóa đạt 97%, 13/13 thôn đạt thôn văn hóa.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền xã Hải Xuân là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều được quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo:

       Đ/c:   Hoàng Hải long

- Chức vụ: Bí thư - Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0978792888

- Email: hoanglongkalong@gmail.com

Đ/c:    Vi Viết Cường

- Chức vụ: P.Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0948548658

- Email: vivietcuong@quangninh.gov.vn

       Đ/c: Cung Văn Tân

- Chức vụ: P. Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UB MTTQ

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0903459036

- Email: cungvantan@quangninh.gov.vn

Đ/c: Phạm Thị Bình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0396802269

- Email: phambinhhxmc @gmail.com

 

          Đ/c: Nguyễn Mạnh Cường

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:  01632313333

-Email: :manhcuong.klmc@gmail.com.

Đ/c: Bùi Xuân Vĩnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904251354

- Email: buixuanvinh1968@gmail.com.