Banner trang chủ

THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Văn phòng Thành uỷ

1. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

   - Địa điểm: Tầng 2 Cơ quan Thành ủy, đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc.

   - Điện thoại: 02033.883.857; Fax : 02033.3881.120.

            2. Chức năng, nhiệm vụ:

            - Chức năng:

            + Là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Thành ủy; phối hợp với các Ban xây dựng đảng, các cơ quan liên quan giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

            + Là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của Thành ủy: trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và các cơ quan, tổ chức Đảng thuộc Thành phố; đảm bảo hậu cần cho hoạt động của Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy.

        - Nhiệm vụ:

            + Tham mưu giúp Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

            + Hướng dẫn, kiểm tra công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; tiếp nhận, xử lý ban đầu và phát hành, quản lý các tài liệu, văn bản đi và đến; thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng và chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức cơ sở Đảng; theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

            + Tham gia, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các nhiệm vụ khác; phối hợp xây dựng các chương trình hành động do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

            + Tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy làm tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư gửi đến Thành ủy; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Thường trực Thành ủy xử lý những đơn thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn thư được Thường trực Thành ủy giao.

            + Tham mưu giúp Thành ủy thực hiện chế động thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; văn bản hóa các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

            +Là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hàng ngày; xây dựng, đề xuất chương trình công tác của Thường trực Thành ủy và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu phục vụ các hoạt động của Thành ủy.

            + Tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; các hội nghị do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy triệu tập; ghi biên bản các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và khi có yêu cầu thì ghi biên bản các cuộc hội ý của Thường trực Thành ủy.

            + Là đại diện chủ sở hữu tài sản của đảng bộ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách Đảng; đảm bảo các điều kiện vật chất, phương tiện và đề xuất việc mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của cơ quan Thành ủy.

            + Tổ chức quản trị, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng công nghệ thông tin của đảng bộ; hướng dẫn khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin cho các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

            + Quản lý và tổ chức lao động theo quy định của Luật lao động. Thực hiện chế độ bồi dưỡng nâng cao trình độ, chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên Văn phòng cấp ủy.

            + Giúp cấp ủy Thành phố làm tốt công tác đối nội, đối ngoại của Thành ủy.

            + Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Cơ cầu tổ chức:

Đ/c:  Nguyễn Thị Ninh

- Chức vụ:           Chánh Văn phòng

- Trình văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành

sư phạm Giáo dục tiểu học; Thạc sĩ Kinh tế chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0904015818

- Email: nguyenthininh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Trung,

       Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:      Cao cấp

- Điện thoại: 0989.565562

- Email: nguyenthinga.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Duy Khánh

- Chức vụ:     Phó Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0903.415.266

- Email: nguyenduykhanh@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thạch

- Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Số điện thoại: 0986.536.848

- Email: nguyenngocthach.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Xuân Hùng

- Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 0373.497.968

- Email: vuxuanhung99@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đoàn Thị Đoan

- Chức vụ: Nhân viên Kế toán

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 02033.777.007

- Email: doanthidoan.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Thị Hoa 

- Chức vụ: Nhân viên Thủ quỹ

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tổng hợp

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 0779.366.368

- Email: 

Đồng chí: Nguyễn Văn Khanh

- Chức vụ: Cán bộ Cơ yếu 

- Trình độ: Văn hóa: 10/10;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật - cơ yếu

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 0389.142.881

- Email: nguyenvankhanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Trường Phương

- Chức vụ: Nhân viên Văn thư, lưu trữ

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn thư lưu trữ

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 0976.680.586

- Email: nguyentruongphuong.mc@quangninh.gov.vn