Banner trang chủ

THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Trung tâm Y Tế

I. Địa chỉ:

Đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.886.427 - Fax: 02033886427.

II.Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

A: Chức năng: Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; An toàn vệ sinh thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe.

B: Nhiệm vụ quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiêm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; An toàn vệ sinh thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

2.1. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

2.2. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

2.3. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuốc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;

2.4. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

2.5. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

2.6. Thực hiện quản lý cán bộ , chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

2.7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao. 

3. Lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Hoàng Trọng Giang 

- Chức vụ:           Giám đốc

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0888833369

Đ/c: Đặng Minh Thu  

- Chức vụ:          Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: . 0914881328

Đ/c: Nguyễn Thị Kim Hoa  

- Chức vụ:          Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0912051684

Đ/c: Dương Quốc Ninh ​ 

- Chức vụ:          Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại:   0903455313

Đ/c: Đinh Hùng Minh 

- Chức vụ:          Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại:   0913578186