Banner trang chủ

Thông tin phòng ban đơn vị

Trung tâm Hành chính công

Địa chỉ: Khu 8 – Phường Hải Hòa – Thành phố Móng Cái – Quảng Ninh SĐT: 02033.885.468 Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn

1. Giới thiệu chung

Trung Tâm Hành chính công thành phố Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của UBND thành phố Móng Cái; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng HĐND - UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền. 

2. Chức năng - nhiệm vụ

2.1 Chức năng

 1. Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Móng Cái là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm đặt tại địa chỉ: Khu 8 - phường Hải Hòa -  thành phố Móng Cái.
 2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân theo quy định.
 3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND Thành phố; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
 4. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của Trung tâm.Nhiệm vụ

 2.2  Nhiệm vụ

 1. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết TTHC.
 2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
 3. Tổ chức cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm.
 4. Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
 5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC tại Trung tâm và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định.
 6. Phối hợp với các cơ quan liên quan, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục liên thông; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.
 7. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai, thực hiện các quy định về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC.
 8. Vận hành, đề xuất bổ sung cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng, tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.
 9. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật cho các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm.
 10. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các quầy, khu vực cung cấp thông tin nhằm giải quyết các TTHC tại Trung tâm.
 11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định.
 12. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động của Trung tâm về BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử, Trung tâm Hành chính công Thành phố; UBND Thành phố; Văn phòng HĐND – UBND thành phố hoặc thực hiện báo cáo khi có yêu cầu.
 13. Chủ động rà soát, tổng hợp, đề xuất kịp thời với Thường trực BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử, Trung tâm Hành chính công Thành phố; UBND Thành phố phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm.
 14. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố giao.

3. Tổ chức bộ máy

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

Đồng chí: Vũ Văn Hoan

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hành chính công

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ QLNN: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0989087338

- Email:

 

Đ/c: Nguyễn Đức Tuân - Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:0936.866.138

- Email: nguyenductuan.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Mai Quân- Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Điện thoại: 

Đ/c Lương Quốc Trung:  Hành chính - Hướng dẫn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Điện thoại: 0986.889.099

- Email:

Đ/c: Đặng Văn Hùng - Chuyên viên CNTT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Điện thoại: 0979.346.740

- Email: dangvanhung@quangninh.gov.vn

BỘ PHẬN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Đ/c: Đỗ Văn Thắng - Phó Giám đốc Văn phòng ĐK QSD đất

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và công nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Vũ Thị Thu Huyền - Văn phòng ĐK QSD đất

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Lĩnh vực phụ trách: Đất đai

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Đinh Thị Mai - Văn phòng ĐK QSD đất

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Trần Ngọc Hải - Phó phòng Tài chính - Kế hoạch

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

 

Đ/c: Phạm Thị Thu Hường - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Phan Thanh Tùng - Chi cục thuế

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Khổng Duy Phong - Chuyên viên phòng GIáo dục & đào tạo

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Vũ Minh Tiến - Phó phòng Văn hóa thông tin

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

 

Đ/c: Đinh Thị Khánh Hòa - Chuyên viên phòng Văn hóa thông tin

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Cung Thị Minh Huệ - Chuyên viên phòng Y tế

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Trần Thị Hiền - Phó phòng Tư pháp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng Tư pháp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Nguyễn Đức Việt - Phó phòng Quản lý đô thị

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

 

Đ/c: Đào Ngọc Tiến - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Trần Quốc Hòa - Chuyên viên phòng dân tộc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Vy Thanh Thùy - Chuyên viên phòng Lao động Thương binh và xã hội

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Trần Thúy Dung - Cán bộ Bảo hiểm xã hội

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Đỗ Xuân Trang - Cán bộ Bảo hiểm xã hội

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Nguyễn Khánh Chung - Chuyên viên phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 

- Email:

Đ/c: Trần Thị Thu Hoài - Chuyên viên Phòng Kinh tế

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 

- Email:

4. Thủ tục hành chính

3.1. TTHCC thuộc thẩm quyền cấp huyện

3.2. TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã

3.3. TTHC thực hiện liên thông:

-        TTHC liên thông: Là thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường (các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện thực hiện liên thông có thể được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường hoặc Trung tâm Hành chính công).