Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Trung tâm Dân số-KHHGĐ

Trung tâm dân số-KHHGĐ Thành phố Móng Cái. - Địa chỉ: phố Chu Văn An, phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái. - Điện thoại: 02033.881.146 - 02033.881.902. - Fax: 02033.881.902.

- Email: ttdskhhgd.mc@quangninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ: 

1.1. Chức năng:

- Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình thành phố Móng Cái là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố Móng Cái, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông, giáo dục về dân số-Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn Thành phố.

- Trung tâm dân số-KHHGĐ Thành phố chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân Thành phố đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh thuộc Sở y tế và chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ-kế hoạch hoá gia đình, truyền thông giáo dục sức khoẻ của các Trung tâm chuyên ngành liên quan ở cấp Tỉnh.

- Trung tâm dân số-KHHGĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số-KHHGĐ và truyền thông giáo dục sức khoẻ về DS-KHHGĐ, trên cơ sở kế hoạch của Chi cục dân số-KHHGĐ và tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về dân số-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về dân số-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về dân số-KHHGĐ của cán bộ dân số-KHHGĐ và cộng tác viên xã hội thôn, khu phố.

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số-KHHGĐ phân công.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số-KHHGĐ xã, phường và cộng tác viên xã hội thôn, khu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực dân số-KHHGĐ/sức khoẻ sinh sản.

- Quản lý cán bộ, viên chức dân số-KHHGĐ, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND Thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ Tỉnh giao.

2. Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Hoàng Thị Xuyến

- Chức vụ:               Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Đa khoa

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0936.494.090

- Email: hoangthixuyen@quangninh.gov.vn

Đ/c:    Quách Thị Liên

- Chức vụ:                  Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước:

- Điện thoại: 0966.283.366

- Email: quachthilien@quangninh.gov.vn