Banner trang chủ

Phòng ban chuyên môn

Thanh tra Móng Cái

Tên cơ quan: Thanh tra thành phố Móng Cái.

Địa chỉ: Số nhà 21 - phố Võ Thị Sáu - phường Hòa Lạc - thành phố Móng Cái.

Điện thoại: 02033.881.557 ; 02032 242252.

Fax: 02033.881.557.

Chức năng nhiệm vụ:

- Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, phường, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Móng Cái .

- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao.

Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc và thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác thanh tra theo quy định của UBND Thành phố và Thanh tra tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Đặng Quang Hanh

- Chức vụ:        Chánh Thanh tra               

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 

- Email: 

 

Đ/c: Trần Tiến Hưng

Phó Chánh Thanh tra

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Email: