Banner trang chủ

Thông tin phòng ban

Phòng Kinh tế

1. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

- Địa chỉ: Số 36 – đường Hữu Nghị - phường Hòa Lạc – thành phố Móng Cái
- Số điện thoại:
+ Bộ phận Nông nghiệp: 02033773266
+ Bộ phận Thương mại: 02033887502
+ Bộ phận Thủy lợi: 02033886813
+ Bộ phận Thủy sản: 02033883271
+ Bộ phận Công nghiệp – KHCN: 02033772130
- Fax: 02033772044
 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Quyết định 1483/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND thị xã Móng Cái (nay là thành phố Móng Cái) quy định về vị trí, chức năng của phòng Kinh tế và Quyết định 2938/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND thành phố Móng Cái “V/v chuyển trung tâm khuyến nông thuộc UBND Thành phố thành Trạm khuyến nông trực thuộc phòng Kinh tế Thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp (cả trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, định canh định cư, thủy lợi, thủy sản, kinh tế mới, phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại trên địa bàn Thành phố. Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở NN & PTNT, Ban dân tộc Tỉnh về định canh định cư, Sở Công thương, Sở Khoa học và công nghệ, Ban quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài. Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản.
Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND thành phố Móng Cái “V/v giải thể Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới thành phố Móng Cái”, trong đó tại mục 1, điều 2 có ghi: “Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan thường trực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và có trách nhiệm tham mưu cho Ban điều hành, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố, UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định hiện hành.
 
3. Danh sách lãnh đạo:
 

Đ/c:  Dương Trí Tuệ

- Chức vụ:              Trưởng phòng

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN:

- Số điện thoại: 01257556688

- Email:duongtritue@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Danh Đức

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Nông nghiệp

- Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận 

- Số điện thoại:

- Email:

Đồng chí Nguyễn Thị Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Nông học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp 

- Số điện thoại:

- Email: