Banner trang chủ

Ngân hàng Ngoại Thương

CÁC NỘI  DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1/ Huy động tiết kiệm và phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ;

2/ Nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức và nhiều loại kỳ hạn khác nhau;

3/ Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên các lĩnh vực, đầu tư các dự án;

4/ Dịch vụ nhận, chuyển tiền, chi trả kiều hối;

5/ Cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống;

6/ Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh;

7/ Thực hiện các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh toán biên mậu, thanh toán quốc tế;

8/ Phát hành và thanh toán các loại thẻ tín dụng, thẻ rút tiền tự động (ATM) và cung cấp dịch vụ trả lương tự động cho CBNV;

9/ Các dịch vụ ngân hàng khác.