Banner trang chủ

KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CT-XH

Tên cơ quan: Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Móng Cái. Địa chỉ: Đường Hữu nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.881.970; 02033.3881.566

 

Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 109-QĐ/TU ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh (gọi tắt là Cơ quan khối).

Cơ quan khối được thành lập trên cơ sở Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 44-QĐ/TU, ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội cấp huyện”.  

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động của từng tổ chức; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của Luật, Pháp lệnh và Điều lệ của mỗi tổ chức.

- Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố được chủ động làm việc để thống nhất chương trình phối hợp công tác. Đồng thời được ký kết hợp đồng công việc phù hợp với chức năng thẩm quyền của mỗi bên - thực hiện theo “cơ chế đặt hàng” nhằm phát huy vai trò, năng lực, sức mạnh của Khối trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Nhiệm vụ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo hằng năm của ngành dọc cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Khối; phân công trách nhiệm cụ thể (bao gồm cả nhiệm vụ chung và chuyên biệt) để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố và chỉ đạo của hệ thống ngành dọc cấp trên. Tham gia kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, các hoạt động đối ngoại nhân dân; Các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan tham mưu, giúp việc chung; Sơ, tổng kết công tác của MTTQ, công tác đoàn, hội và phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị - xã hội, các chương trình, chuyên đề có liên quan có tính chất tương đồng theo phân công, phân cấp.

- Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố; Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

- Giúp Thủ trưởng Khối đồng thời giúp Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội quản lý, điều hành, đảm bảo điều kiện hoạt động của Khối, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, bao gồm nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức; nhiệm vụ cấp ủy giao; nhiệm vụ phối hợp; thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đo Khối:

- Trưởng khối: là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

- Phó Trưởng khối gồm: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố (Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Liên đoàn Lao động; Hội nông dân).

2. Các bộ phận giúp việc:

- Bộ phận Văn phòng;

- Tiểu ban Tuyên truyền vận động;

- Tiểu ban Kiểm tra, Giám sát;

- Tiểu ban Dân chủ, Pháp luật;

- Nhiệm vụ chuyên biệt đặc thù.

3. Danh sách cán bộ, công chức Cơ quan khối:

Đồng chí: Đỗ Viết Mạnh

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Móng Cái Trưởng khối

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Email: dovietmanh@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 

 

Đ/c: Nguyễn Thu Trình

- Chức vụ: Phó trưởng khối Thường trực; Phụ trách Văn phòng.

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:  0903464376

-Email: : nguyenthutrinh@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Hoàng Văn Long

- Chức vụ: Phó trưởng khối

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại: 

- Email: hoangvanlong.mc@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Lê Văn Cường   

- Chức vụ: Phó trưởng khối; Phụ trách Tiểu ban Kiểm tra, giám sát

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghiệp

- Trình độ LLCT:     Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033 881 105 -  DĐ 0912 085 092

- Email: Levancuong@quangninh.gov.vn

Đ/c:     Hà Thị Mai

- Chức vụ:  Phó trưởng khối, Phó Tiểu ban Tuyên truyền - vận động

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: 

- Điện thoại: 0932.271.285.; 02033.881.111 

-Email: Hathimai.mc@quangninh.gov.vn

 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

Đ/c: Lê Thị Ngọc Nhung

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội LH Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: 

-Email: lethingocnhung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Bùi Thanh Thủy

- Chức vụ: Chuyên viên Ủy ban MTTQ TP

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

-Email: buithanhthuy@quangninh.gov.vn

Đ/c: Dương Văn Kênh

- Chức vụ: Kế toán Khối

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Chính trị: 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: 

-Email: duongvankenh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hồ Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Kế toán LĐLĐ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

-Email: 

Đ/c: Hoàng Lan Hương

- Chức vụ:  Chuyên viên Thành Đoàn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

Email: hoangthilanhuong.mc@quangninh.gov.vn

 

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

Đồng chí: Hoàng Thế Sơn

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước:  

- Số điện thoại: 

- Email: hoangtheson.mc@quangninh.gov.vn

 Đ/c: Hoàng Văn Lập​ 

- Chức vụ:          Phó Chủ tịch Hội

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ LLCT:     Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033 770 267 

-Email: 

Đ/c: Vũ Thị Thảo

- Chức vụ:  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước

-Email; vuthithao.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Phương

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch LĐLĐ

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước

- Email: nguyenvanphuong.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hằng

- Chức vụ:  Chuyên viên Hội LHPN

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước

Email: nguyenthithuhang.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Lam Đăng

- Chức vụ:  Chuyên viên Hội Nông dân

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước

- Email: nguyenthilamdang@quangninh.gov.vn

 

 

TIỂU BAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Nga

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TPMC

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 02033.881089 -  0936196218

- Email: nguyenthithanhnga.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội CCB

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước

- Email: nguyentruonggiang.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Hải Ninh

- Chức vụ:  Chuyên viên Thành đoàn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: 

- Email; tranhaininh.mc@quangninh.gov.vn

 

TIỂU BAN DÂN CHỦ, PHÁP LUẬT

Đ/c: Bùi Văn Đặng    ​ 

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội Nông Dân, Phó tiểu ban

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT:     Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333 779 159  DĐ :  0904 402 890

- Email: buivandang@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Quýnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Email: nguyenvanquynh.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Ty Thanh Luân

- Chức vụ: Chuyên viên LĐLĐ

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ Chính trị: 

- Trình độ Quản lý Nhà nước: 

- Email: Tythanhluan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Gửi bình luận