Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Đội kiểm tra TT&ĐT và môi trường

1. Tên đơn vị: Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường .

Địa chỉ: Số 20 phố Võ Thị Sáu – phường Hoà Lạc – TP. Móng Cái

Số điện thoại: 0203.3772.025

Hòm thư công vụ: dktttdtvmt.mc@quangninh.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

2.1.Vị trí, chức năng:

- Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Móng Cái, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND thành phố Móng Cái tổ chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất biện pháp  xử lý và phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực trật tự đô thị, giao thông, xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

2.2. Nhiệm vụ cử đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình UBND thành phố chương trình,  kế hoạch công tác và truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong quản lý hoạt động xây dựng, giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

 - Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan , đơn vị tổ chức có liên quan để kiểm tra, xử lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về xây dựng , giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn, đề xuất hình thức xử lý,  báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái; kiến nghị Chủ tịch UBND xã, phường xem xét, quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với lĩnh vực giao thông, xây dựng, trật tự đô thị và môi trường.

- Phối hợp với cơ quan liên quan và UBND các xã, phường thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban, cơ quan có liên quan trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng, giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước và của thành phố về quản lý hoạt động xây dựng, giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Đội với UBND thành phố Móng Cái và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

- Quản lý về tổ chức, biên chế, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Đội theo quy định của Nhà nước, của tỉnh và UBND thành phố Móng Cái

- Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch UBND thành phố giao.

3. Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị gồm.

 

. Đ/c Ngô Văn Đường

- Chức vụ:            Đội trưởng

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chương trình chuyên viên chính

- Số điện thoại: 0989.121.575

- Email:

Đ/c: Nguyễn Duy Đông

- Chức vụ:                     Đội phó

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0898.813.456

- Email: