Banner trang chủ

Điện lực thành phố Móng Cái

Trụ sở : đường Tuệ Tĩnh- phường Ninh Dương – thành phố Móng Cái

Điện thoại : 02033. 212.355

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Chi nhánh điện Móng Cái có chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện theo phân cấp, kinh doanh bán điện, kinh doanh viễn thông trên địa bàn thành phố Móng Cái . Thực hiện các nhiệm vụ chính trị đ ư ợc địa phương và điện lực tỉnh Quảng Ninh giao.

Các bộ phận nghiệp vụ (11 bộ phận )

1. K ỹ thuật

ĐT: 02033.212.384

2. Kinh doanh

ĐT: 02033.212.355

3. Viễn thông

ĐT: 02033.212.223

4. Trực điều độ

ĐT: 02033.212.385

5. QLĐ cao thế

ĐT: 033.212.214

6. QLĐ Ka Long

ĐT: 02033.212.215

7. QLĐ Ninh Dương

ĐT: 02033.212.216

8. QLĐ Hòa Lạc

ĐT:02033.212.217

9. QLĐ Trần Phú

ĐT: 02033.212.218

10. QLĐ Trà Cổ

ĐT: 02033.212.219

11.QLĐ Hải Đông

ĐT: 02033.212.200