Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Chi cục thi hành án dân sự Móng Cái

-        Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Móng Cái

-        Địa chỉ: 99 Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

-        Điện thoại/Fax: 02033.881.508

1. Chức năng, nhiệm vụ (Điều 16 Luật Thi hành án dân sự)

-        Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật thi hành án dân sự.

-        Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật này.

-        Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

-        Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

-        Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

-        Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật thi hành án dân sự.

-        Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.

2. Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hồng

- Chức vụ:         Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 02033.776.062 ; DĐ 0982.206.988

- Email: hongnm.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thị Hương

- Chức vụ:        Phó Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989.647.158

- Email: huongbt.qnh@moj.gov.vn