Banner trang chủ

THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái - Địa chỉ: Tầng 3 - Cơ quan Thành ủy Móng Cái Đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái - Số điện thoại: 02033.3886724 - Số máy fax: 033.881120 - E-mail: btg.mc@quangninh.gov.vn

 I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềChức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ”, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Móng Cái có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1.1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ (trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ) về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác tham mưu, đề xuất:

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn Thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Tham gia xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động, quy định, quyết định, quy chế của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tuyên giáo.

Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của các cấp về công tác tuyên giáo.

2.2.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp xã, phường. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước.

2.2.3. Công tác thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ Thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trước khi trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

2.2.4. Công tác phối hợp:

Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

Ban Tổ chức Thành uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo cán bộ của Thành phố; bồi dưỡng nhận thức chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, quản lý nhà nước, công tác Mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

2.2.5. Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ giao.

3.   Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Bùi Lệ Hằng

Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0916.015.818

- E-mail : buithilehang@quangninh.gov.vn

Đ/c: Phạm Hữu Luyện

Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Email: phamhuuluyen@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 02033.884.497; 0904061717

Đ/c: Vũ Việt Hưng

Phó Trưởng ban 

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Đại học Báo chí

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: vuviethung@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0813.760.848

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN BAN TUYÊN GIÁO

Đồng chí: Trịnh Xuân Thái

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo

- Trình độ: Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm                                 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0915.771.515

- Email: trinhxuanthai@quangninh.gov.vn