Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban quản lý rừng phòng hộ

Địa chỉ: Số 25 - Võ Thị Sáu - phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái

Điện thoại: 02033.772.141

Fax: 02033.772.137 

Chức năng nhiệm vụ: 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Móng Cái hoạt động từ tháng 6/2005 theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 9/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, tài nguyên thiên nhiên thuộc rừng phòng hộ của khu vực thành phố Móng Cái theo quy chế quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ/2006/TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và quy định khác của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng rừng phòng hộ theo quyết định của UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức:  

Đ/c: Nguyễn Tiến Đạt 

- Chức vụ:        Giám đốc

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Email: tiendat63mc@gmail.com

- Số điện thoại: 0916.591.898

 

Đồng chí: Lê Chiến Trung

- Chức vụ:                   Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0163888955;